Chant : Aram sam sam

_

Paroles

Aram tsam tsam (bis)
Gouli gouli gouli gouli gouli
Ram tsam tsam.

Aravi, aravi
Gouli, gouli, gouli, gouli, gouli
Ram tsam tsam.